Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  GDTC_6_2021_TIET_14.flv TD_9_NAM_TIET_27.flv BAI_TD_8_TIET_411.flv VIDEO_DHDN_7_.flv Tiet_3_lop_9__On_bai_hat___TDN_so_1__ANTT_Ca_khuc_thieu_nhi_pho_tho.flv Tiet_2_lop_7_TDN_so_1_Ca_ngoi_To_Quoc.flv De_chuan_bi_cho_nam_hoc_moi_thay_co_truong_THCS_Bac_Lenh_da_den_va_lao_dong_de_chuan_bi_moi_truong_.flv Huong_dan_Shub.flv Tiet_45_46_sinh_hoc_6.flv THCS_BAC_LENH__Ngay_gia_dinh_Viet_Nam_.flv VIDEO_DOWNLOAD_1623912239893_1624599257292.flv VIDEO_Hieu__Hiep.flv 1842021_TUYEN_TRUYEN_TRONG_BAU_CU_CAN_DI_TRUOC_MOT_BUOC.flv TONG_KET_NAM_HOC.flv Z2564583560753_f6e55605c7142de8bfad92d1b4f81262.jpg Z2564583559270_5b4a827192a84270540b58676c85af50.jpg 2564583574112.flv Z2564583575999_f0d11529f627434dce1ec7775843ba8a.jpg Z2564583540984_6e8ee1bd53234f599da2fcd788b428f3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng 1

  Menu chức năng 2

  Menu chức năng 3

  Menu chức năng 4

  Menu chức năng 5

  Menu chức năng 6

  Chào mừng quý vị đến với thư viện điện tử của trường THCS Bắc Lệnh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tiếng Anh 7 (Sách mới). Kiểm tra giữa học kỳ 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Thu Hương
  Ngày gửi: 21h:47' 20-06-2021
  Dung lượng: 40.9 KB
  Số lượt tải: 201
  Số lượt thích: 0 người

  Full name: ………………….. THE THIRD ENGLISH WRITTEN TEST
  Class: ……….. ENGLISH 7 ( HỆ 10 NĂM) ĐỀ 1

  Mark
  Teacher’s comments
  ………………………………………………….
  …………………………………………………..
  
  
  A- LISTENING: Question I. Listen and write. There is one example (1,0pt)
  
  Question II. Listen and tick the box. There is one example (1,0 pt)
  Example: How is Bill going to get to the football game?
   A. on foot /B. by car C. by bus
  1. Where are dad`s keys?
   A. in the pocket B. in the door C. in the bag
  2. Where is Dad going to go first?
   A. the sweet shop B. the bank C. the football club
  3. What happened to Tom last Saturday?
   A. He broke his arm B. He broke his foot C. He broke his tooth
  4. Which is the team`s new footbal shirt?
   A. black with two red stripes B. black with one green stripe C. green with one red stripe
  5. What time will Bill`s football game finish?
   A. 11.45 B. 12.15 C. 12.30
  A- PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR:
  I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1.0pt)
  1. A. played B. frightened C. excited D. bored
  2. A. wet B. met C. head D. hand
  3. A. die B. bicycle C. high D. min
  4. A. traffic B. pavement C. plane D. station

  II: Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A, B, C or D. (2,0pts)
  1. Lan used to ________ morning exercise when she got up early.
  A. did B. does C. doing D. do
  2. My father __________his car to work every day, but I cycle.
  A. catches B. drives C. goes D. runs
  3. Bus is the main public________in Viet Nam.
  A. travel B. tricycle C. transport D. vehicle
  4. She’s sure that they will find the film_________.
  A. entertaining B. entertain C. entertainment D. entertained
  5. – “ Would you like to see a film?” – “_________________”
  A. No, I don’t like it at all B. Sure. What film shall we see?
  C. Who is in it? D. I’m sorry, I can’t.
  6. …………. he spent much money on the film, it wasn`t a big success.
  A. Even              B. But C. Although              D. Despite
  7. We like the film very much. The………. are unforgettable and the plot is gripping.
  A. characters      B. acting C. style              D. action
  8. __________ does  Lan to go to school every day? - By bicycle             
  A. What B. How C. Where              D. When

  III: Complete the sentences, using the right form of the words in brackets. (1,0pt)
  1. My mom used ( live) …………………… in a small village when she was a small girl.
  2. …………………. you ( cycle) ……………….. to school when you were 10?
  3. My sister finds the Titanic film ( move)…………..…………. .
  4. I was ( interest) ………………………..….. in the Titanic film.

  B- READING
  IV. Read the passage and choose the best answer to each of the questions and the statements. (1.5 ps)
  Who are the best drivers? Which drivers are the fastest on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers are more careful. Young men have the worst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines. One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When young male drivers have their friends in the car, their driving becomes worse. When their wife or girlfriend is in the car, however, their driving is better. But this is not true for women. Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car. However, if their small children are riding in
   
  Gửi ý kiến